JAK PAŹDZIERNIK TO RÓŻANIEC

Przez życie Jezusa Chrystusa i Maryi zapisane w tajemnicach różańcowych

TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie NMP – Uważaj się za sługę i naśladuje pokorę Matki Bożej

Ucz się od Jezusa, jak być cichym i pokornego serca. Nigdy się nie chwal i nie przyjmuj pochwał ani pochlebstw. Ubieraj się skromnie, bez przepychu i próżności. Bądź przyjacielem ubogich, nie pogardzaj obcowaniem z nimi. Nie wywyższaj się, a wręcz przeciwnie, staraj się być sługą wszystkich. Czyń tak jak Najświętsza Dziewica, która choć podniesiona do godności Matki Bożej, uważa się za sługę i najlepiej naśladuje pokorę i łagodność Jezusa.

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety – Naśladuj Maryję w miłość bliźniego

Naśladuj Maryję, gdy kogoś odwiedzasz. Nie uskarżaj się. Dawaj budujący przykład i okazuj miłość w odwiedzanym domu. Jeśli są to ludzie biedni, pomóż im w miarę możliwości. A gdy czegoś ci dla nich brak, wynagradzaj im to dobrym słowem, radami i modlitwą, bo nie samym chlebem żyje człowiek.

 1. Narodzenie Pana Jezusa – Ucz się od Świętej Rodziny nie narzekać

Pomyśl, w jakiej sytuacji urodził się Pan Jezus. Jeśli posiadasz bogactwa, nie przyciskaj ich do serca. Pomóż przy ich pomocy ubogim, ponieważ w tym celu Pan ci je powierzył.

 1. Ofiarowanie Pana Jezusa – Ucz się od Jezusa i Maryi, jak być posłusznym

Strzeż przykazań, bierz udział we Mszy, spowiadaj się, przyjmuj Komunię, pość w wyznaczone dni. Bądź, odtąd bardziej posłuszny niż dotychczas.

 1. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Pilnie szukaj Jezusa

Ucz się od Maryi i Józefa, z jaką pilnością należy poszukiwać Jezusa, kiedy utraciło się Go z powodu grzechu. Szukaj, Jezusa, tak jak Oni, a odnajdziesz Go.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie – Potwierdzaj przynależność do Chrystusa

Miłość jest światłem, które z chwilą Chrztu świętego oświeca twoje wnętrze. Chrzest Chrystusa jest początkiem objawiania się Trójcy Świętej. Twój chrzest jest „pierwszym krokiem” do Boga, do życia z Chrystusem. To przez chrzest zostałeś z miłości połączony z Panem Bogiem. Swoim życiem potwierdzaj swoją przynależność do Niego..

 1. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie – Przemieniaj się wewnętrznie

Tak jak wodę w stągwiach Chrystus przemienił w wino, tak i ty, masz się przemieniać. Musisz się do Niego zbliżyć, musisz Go zaprosić do swojego życia. Wtedy On dokona cudu. Módl się o dobrą przemianę nas wszystkich.

 1. Nauczanie Pana Jezusa – Głoś Jezusa innym ludziom

Pan Jezus szedł przez życie, dobrze czyniąc. Pomyśl: jak wierzysz, jak żyjesz, jak kochasz i świadczysz o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Głoś Jezusa innym ludziom, mając Go w sercu.

 1. Przemienienie Pańskie – Bądź światłem dla innych

Jako chrześcijanin powinieneś być światłem dla innych. Przekazuj Jezusa nie słowami, lecz swoim przykładem, kochaj Go, jaśniej Jego świętością i roznoś miłość, gdziekolwiek się znajdziesz. Niech radość Jezusa będzie twoją siłą. Niech Jego światło zawsze płonie w twoim sercu — albowiem tylko On jest Drogą, po której można iść. On jest Życiem, którym można żyć. On jest Miłością, którą można kochać.

 1. Ustanowienie Eucharystii – Niechaj zawsze w tobie mieszka Pan Jezus

Niech Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie będzie twoją miłością, twoją ucieczką, twoim wzorem, twoim życiem. Z Niego czerp wszystko: siłę, łaskę, miłość. Z Nim łącz się najściślej. Żyj Jego życiem, bo On sam powiedział: „Kto spożywa Ciało moje i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Niechaj zawsze w tobie mieszka Pan Jezus.

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Konanie w Ogrójcu – Przepraszaj za swoje grzechy

Przepraszaj każdego dnia za swoje grzechy: nie dotrzymanie słowa, zapomnienie o modlitwie porannej, odłożenie lekcji na kolejny dzień, niecierpliwość i buntowanie się.

 1. Biczowanie – Przyjmuj codzienne dolegliwości

Wspominając cierpienia Pana Jezusa i poproś o przyjęcie codziennych dolegliwości jak ból głowy, złe samopoczucie, niepewność w szkole.

 1. Cierniem ukoronowanie – Poproś o łaskę skromności w życiu

Poproś Pana Jezusa o dar patrzenia na każdego, którego w życiu spotykasz jako na człowieka ci równego. Przeproś, że lubisz się chwalić swoimi osiągnięciami.

 1. Dźwiganie krzyża – Wypraszaj cierpliwość i idź za Jezusem

Przez pamięć o cierpieniach Pana Jezusa, wypraszaj cierpliwość i niezachwianą ufność, że droga, którą każe ci iść Pan Jezus, jest słuszną drogą. Przepraszaj za zwątpienia, upadki i bunty.

 1. Ukrzyżowanie – Dziękuj za Miłość Boga

Dziękuj Panu Bogu za dar Jego Syna, który odkupił cię od grzechu pierworodnego. Poproś o Boże Miłosierdzie w godzinie śmierci.

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Radość ze Zmartwychwstania – siłą w codzienności

Poproś, aby radość ze Zmartwychwstania Jezusa była dla ciebie siłą w codzienności, źródłem pociechy w życiowych smutkach, mocą w chorobie.

 1. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Idź za Jezusem, by wstąpić do Nieba

Ciesz się, że Jezus pokazał drogę do Nieba, którą możesz do Niego podążać żyjąc w wierze. Wniebowstąpienie Pana Jezusa każe, idącym za Nim, wstępować do Nieba. Zanim dostąpisz Chrystusowego Nieba, masz obowiązek czynić niebo w sobie i wokół siebie. Kiedy w imię Chrystusa przebaczasz wzajemnie winy i urazy, stwarzasz w sobie i wokół siebie prawdziwe niebo, które jest przedsionkiem Nieba w wieczności. Tego nieba nie można już utracić. Módl się o siłę do przebaczania swoim winowajcom, do niewypominania bliźnim ich przewinień.

 1. Zesłanie Ducha Świętego – Dziękuj za dar obecności Ducha Świętego

Dziękuj Panu Bogu i Jezusowi za dar obecności Ducha Świętego wśród nas. Proś, aby Duch Święty rozjaśniał twój umysł, wzmacniał wolę i rozgrzewał serce.

 1. Wniebowzięcie NMP – Staraj się naśladować Matkę Bożą i obdarowywać radością innych

Zawierzaj Matce Bożej swoją ziemską drogę ku wieczności. Dziękuj Jej za wierność Jezusowi do końca i misję Pośredniczki, której się podjęła dla ludzi. Proś Matkę Najświętszą, aby nauczyła cię swego milczenia, swej dobroci, swej pokory, modlić się zawsze w ciszy serca, tak jak Ona to czyniła. Niech Najświętsza Maryja Dziewica będzie twoją siłą i  wspomożeniem, była przyczyną twojej radości. Staraj się naśladować Ją i obdarowywać radością innych.

 1. Ukoronowanie NMP – Ufaj Maryi

Wysławiaj imię Maryi i dziękuj Jej za objawienia, które miały miejsce w świecie. Maryja została wybrana na Królową Nieba i Ziemi. Ludzie na całym świecie składają Maryi, naszej Matce, wspaniałe wota i pokrywają Jej ołtarze kwiatami. Nie mając dla Niej materialnych podarków, możesz dać Jej kwiaty dobroci, kwiaty uśmiechu. Ukoronuj Ją wonnymi kwiatami miłości, delikatności i pokory, okazywanej sobie nawzajem. 

Jak odmawiać różaniec

Na początku: Wierzę w Boga … Ojcze nasz …„ Zdrowaś Maryjo …x3 (o wiarę, miłość i nadzieję)

Na dużych paciorkach: Zdrowaś Maryjo …x10

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do Nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.